• مشکل ناخوانا بودن فونت فارسی در GIS

  • برچسب گذاری بر اساس دو یا چند فیلد

  • معرفی XTools Pro 16 و ابزارهای آن

  • دانلود و نصب اکستنشن XTools Pro 16

  • تهیه نقشه DEM از طریق TIN

  • تهیه نقشه DEM از طریق درون یابی

  • ترسیم نیمرخ توپوگرافی و تنظیمات آن